Algemene voorwaarden

KMO Design

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die KMO Design aan haar klanten levert. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van KMO Design, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van KMO Design.
Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door KMO Design.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van KMO Design zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelbon ondertekent of wanneer hij een mail bevestigd of wanneer hij zelf een opdracht geeft. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. KMO Design behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

2.2. KMO Design behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.3. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

3.1. De annulering van een bestelling door de klant is enkel mogelijk zolang KMO Design haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt KMO Design niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Website

5.1. Algemeen
De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van 1 jaar en gaat in als de klant de eerste preview van de website heeft ontvangen. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst wordt het resterende bedrag integraal in één keer gefactureerd. Voor al uw vragen is KMO Design bereikbaar telefonisch op 0465 06 70 37 of via e-mail op info@kmodesign.be
Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een transparante overdracht en eventueel een installatie.
Tot één week na livedatum voert KMO Design gratis kleine correcties uit aan uw website. Daarna worden de correcties en de aanpassingen gefactureerd tegen het geldend uurtarief.
De website wordt pas online geplaatst na akkoord van de klant. De klant wordt hierbij geacht alle functionaliteiten van de website voorafgaandelijk te hebben getest.
Eventuele technische fouten aan de website geven in geen geval aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant.

5.2. Hostingdiensten
Voor de hosting werkt KMO Design samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen. In de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt KMO Design de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
De hostingdiensten worden door KMO Design aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding.

5. 3.Domeinnaam
Indien de klant een domeinnaam bestelt via KMO Design, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. KMO Design staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan KMO Design. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

5.4 Aansprakelijkheid GDPR en Wetgeving
De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van een privacy policy en kiest zelf welke gegevens zij bijhouden en gebruiken. De inhoud van de privacy policy wordt door KMO Design niet gecontroleerd. De klant is volledig zelf aansprakelijk voor de inhoud en dient zelf op de hoogte te zijn van wetgeving. De verwerking van personengegevens via de website is alsook volledige verantwoordelijkheid van de klant. KMO Design kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden indien deze policy niet voldoed aan de wetgeving. 

Artikel 6. Google

6.1. Voor alle diensten met betrekking tot Google gelden dezelfde voorwaarden als bij
Google. Deze zijn terug te vinden op: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?visit_id=16361172335118837312568813723&rd=1 

6.2. Bij Google Ads kan er gekozen worden tussen een overeenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur.
Bij een overeenkomst van onbepaalde duur start de duurtijd van de overeenkomst vanaf de live datum van de campagne. Deze overeenkomst is nadien te allen tijde schriftelijk opzegbaar met een opzegperiode van 1 maand. Dit kan per brief naar KMO Design, Ruddervoordestraat 99, 8820 Torhout of per email aan info@kmodesign.be.
Voor een overeenkomst van bepaalde duur geldt dat de duurtijd start vanaf de live datum van de campagne en deze overeenkomst loopt voor de overeengekomen duurtijd van het contract. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst wordt het resterend bedrag integraal in 1 keer gefactureerd.

6.3. Voor Google Ads zit er in de verkoopprijs een service- en beheersvergoeding vervat. Deze wordt in de offerte steeds vermeld. Deze service- en beheersvergoeding kan in samenspraak gewijzigd worden. Van een wijziging zal een mail ter bevestiging aan de klant worden bezorgd. Deze mail kan gebruikt worden als contractwijziging.

Artikel 7. Facebook

7.1. Voor alle diensten met betrekking tot Facebook gelden dezelfde voorwaarden als bij Facebook. Deze zijn terug te vinden op: https://www.facebook.com/policies/ads 

7.2. Een overeenkomst voor Facebook advertising start vanaf de live datum van de campagne en deze overeenkomst loopt voor de overeengekomen duurtijd van het contract. Bij voortijdige beëindiging van de afgesproken duur van deze campagne wordt het volledige set up en beheersvergoeding bedrag integraal gefactureerd.

7.3. Voor Facebook zit er in de verkoopprijs een service- en beheersvergoeding vervat.

Artikel 8. Risico

8.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij KMO Design bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 9. Betalingsmodaliteiten

9.1. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW.

9.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van KMO Design betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur aan KMO Design kenbaar gemaakt te worden.
Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

 9.3.Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van KMO Design. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

9.4. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen en na vergeefse ingebrekestelling, zal het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 12% met een minimum van 100EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten. Alle inningkosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.
De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt KMO Design zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door KMO Design gemaakte creaties niet gebruiken.

9.5. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.

9.6. Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

9.7. KMO Design is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. KMO Design zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is KMO Design gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert. 

9.8. KMO Design behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks te herzien binnen de grenzen van een marktconforme prijszetting.

Artikel 10. Aansprakelijkheid – Algemeen

10.1. KMO Design verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met de nodige zorg en professionaliteit uit te voeren. Alle prestaties van KMO Design zijn middelenverbintenissen. KMO Design is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

10.2. KMO Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. KMO Design zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van KMO Design of een aangestelde.

10.3. De aansprakelijkheid van KMO Design met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van KMO Design.

10.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt KMO Design geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

10.5. KMO Design is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid software

11.1. Onverminderd artikel 10, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

12.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door KMO Design ontwikkelde sites. 

12.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door KMO Design gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na volledige betaling (art. 9.5). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door KMO Design werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. KMO Design verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

12.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan KMO Design of een derde waarmee KMO Design hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

12.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van KMO Design te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal KMO Design onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van KMO Design waarvan hij kennis neemt.

Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft KMO Design het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van een zware contractuele wanprestatie zal de klant alle door KMO Design verleende diensten betalen, alsook de kosten die KMO Design moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitair schadevergoeding van 30% van het bedrag dat KMO Design nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor KMO Design. Bovendien behoudt KMO Design het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 14. Confidentialiteit

14.1. Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, toegangscodes, enz. die KMO Design overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van KMO Design.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van KMO Design, heeft KMO Design de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na televen.

16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt KMO Design persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 17. Portfolio

17.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door KMO Design voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van KMO Design.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Situaties van overmacht zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover KMO Design geen controle heeft, bevrijden KMO Design, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 19. Nietigheid

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen KMO Design en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20 Mailings uitgestuurd door KMO Design
De klant levert steeds de adressenlijst aan. Wanneer een adressenlijst wordt aangeleverd is KMO Design in de veronderstelling dat de klant de adressen op een legale manier heeft bekomen en deze lijst in orde is met de GDPR wetgeving. De klant is zelf verantwoordelijk wanneer er inbreuken op de GDPR wetgeving worden vast gesteld. De klant wordt geacht steeds toestemming te hebben van elke geadresseerde.

Artikel 21. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van KMO Design. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Versie 2023

Made by KMO Design
© 2024

Algemene gegevens

Ruddervoordestraat 99
8820 Torhout

Telefoon: 0465 07 60 37 
E-mail: info@kmodesign.be

BTW BE0802.741.415

Kantooruren

Ma – vr: 9.00u – 18.00u
Zaterdag: 10.00u – 17.00u
Zondag: Gesloten